"Poppies"

"Poppies"

250.00
"Roses with birds"

"Roses with birds"

200.00
"Spring flowers"

"Spring flowers"

250.00
"Series of Dymkovo toys, Tulips"

"Series of Dymkovo toys, Tulips"

250.00
"Series of Dymkovo toys"

"Series of Dymkovo toys"

250.00
"Porcelain figure, Harvest"

"Porcelain figure, Harvest"

100.00
"Porcelain figure, Who is hunting who?"

"Porcelain figure, Who is hunting who?"

100.00
"Porcelaine, Sisters" DSC00999.jpg

"Porcelaine, Sisters"

100.00
"Porcelaine head of doll" DSC00987.jpg

"Porcelaine head of doll"

100.00
"Porcelain figurine, a girl with a lion" DSC00957.jpg

"Porcelain figurine, a girl with a lion"

100.00
"Porcelaine figirine, Girl with a dog"

"Porcelaine figirine, Girl with a dog"

100.00
"Porcelain figure, Motherhood"

"Porcelain figure, Motherhood"

100.00
"Porcelain figure" DSC00957.jpg

"Porcelain figure"

100.00
"Porcelain figure, The lion queen "

"Porcelain figure, The lion queen "

100.00
"Poppy"

"Poppy"

200.00
"Lilies and pears"

"Lilies and pears"

200.00
"Pitcher with farmers"

"Pitcher with farmers"

200.00
"A basket of flowers"

"A basket of flowers"

400.00
"Flowers in an antique vase"

"Flowers in an antique vase"

250.00
"Pigeon in the fruits"

"Pigeon in the fruits"

350.00
"Tray with fruits"

"Tray with fruits"

400.00
"Porcelain figure, Boxing"
sold out

"Porcelain figure, Boxing"

100.00
"Anemones flowers of inspiration" IMG_9701.jpg
sold out

"Anemones flowers of inspiration"

280.00
"Flowers in white an antique vase"
sold out

"Flowers in white an antique vase"

250.00
"blooming daffodils"
sold out

"blooming daffodils"

100.00
"Rain flower hyacinth" IMG_9700.jpg
sold out

"Rain flower hyacinth"

200.00